PRAVILA HUAWEI P20 HUAWEI P20 Pro HUAWEI P20 Lite PREMIUM USLUGA

O KREATIVNOM KONKURSU

Kreativni konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije u periodu od 30. aprila do 21. maja 2018. godine u skladu sa Pravilima kreativnog konkursa.

I. USLOVI ZA UČESTVOVANJE U KREATIVNOM KONKURSU

Pravo učešća imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji izuzev lica:

 • zaposlenih kod priređivača i u privrednom društvu Huawei Technologies doo Beograd, kao i članova njihovih najužih porodica (supružnici, deca, te roditelji i rođena braća i sestre ukoliko sa njima žive u zajednici).
 • Ukoliko je pobednik lice lišeno poslovne sposobnosti poklon paket će za njega, i u njegovo ime, primiti zakonski zastupnik, nakon potpisivanja izjave kojom se Priređivač oslobađa svake odgovornosti koja može nastati u vezi dodeljivanja poklon paketa, kao i plaćanja štete ili zahteva ma kakve prirode u vezi sa tim. Svojstvo zastupnika se dokazuje važećom originalnom dokumentacijom (Odluka o starateljstvu).

Pobednik kreativnog konkursa, kao i osoba koja s njim putuje, mora imati važeću putnu ispravu sa datumom isteka ne kraćim od 6 meseci od dana povratka sa putovanja.

Organizator zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, izvrši mere provere gore navedenih činjenica.

Učešćem u kreativnom konkursu svi učesnici prihvataju njegova pravila.

II. OPIS KREATIVNOG KONKURSA

Pravo učešća imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji koji su kupili telefon Huawei P20 serije na nekom od zvaničnih prodajnih mesta mts, Telenor, Vip i prodajna mesta ovlašćenih partnera.

Učesnici koji izvrše gore opisanu kupovinu na kasi dobijaju i obavezan fiskalni račun/ugovor koji ima svoj jedinstveni broj.

Potrošač postaje učesnik kreativnog konkursa tako što će kupiti bilo koji telefon P20 serije, posetiti sajt www.seemooore.rs, popuniti formular i ostaviti poruku/slogan/stih kao odgovor na pitanje zašto baš Vi zaslužujete da budete deo P20 ekipe i vidite više!

Učesnik je dužan da sačuva fiskalni račun/ugovor kao dokaz o kupovini.

III. POKLON PAKET

Autori deset najkreativnijih poruka/slogana/stihova koji budu izabrani od strane žirija dobijaju:

Putovanje za dve osobe u Rusiju, Moskvu, na utakmicu Srbija - Brazil u periodu od 26.06. – 28.06.2018.

Poklon paket podrazumeva:

 • Avio prevoz
 • 2 noćenja u hotelu
 • Prevoz od aerodroma do hotela
 • Prevoz do stadiona na kojem će se održati utakmica i prevoz do hotela nakon završetka utakmice
 • 2 ulaznice za fudbalsku utakmicu Srbija - Brazil
 • Putno osiguranje

IV. NAČIN I POSTUPAK OSVAJANJA, ODNOSNO UTVRĐIVANjA POBEDNIKA

Odabir najkreativnijih poruka/slogana/stihova održaće se 22. maja 2018. godine.

Svi učesnici koji, u toku trajanja kreativnog konkursa, budu popunili prijavnu formu sa odgovarajućim sadržajem, biće uvršteni u bazu podataka iz koje će biti izvučeni svi odgovori. Odgovore će pregledati žiri i od svih prijavljenih odabrati 10 najkreativnijih poruka/slogana/stihova.

Odabir najkreativnijih poruka/slogana/stihova biće vršeno:

 • 22.05.2018. godine (učestvuju lica koja su kupila telefon P20 serije, ispunila prijavnu formu i ostavila odgovor na kreativno pitanje sa odgovarajućim sadržajem u periodu od 30.04. u 00:01h do 21.05.2018 u 23:59h).

Pravo učešća imaju i lica koja su telefon kupila pre otpočinjanja kreativnog konkursa ukoliko imaju sačuvan fiskalni račun/broj ugovora.

Biće proglašeno ukupno 10 autora najkreativnijih odgovora.

Objavljivanje pobednika konkursa biće izvršeno na internet strani www.seemooore.rs najkasnije u roku od 10 dana od dana odabira pobednika po izboru žirija.

ODABIR I UTVRĐIVANJE REZERVNIH POBEDNIKA KREATIVNOG KONKURSA

Biće odabrana po tri rezervna pobednika za svaku poruku/slogan/stih.

Prvi rezervni pobednik je učesnik koji je odabran sledeći nakon prvo odabranog pobednika i koji će dobiti put u put u Moskvu u slučaju da prvo odabrani pobednik bude diskvalifikovan kao pobednik iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Drugi rezervni pobednik je učesnik koji je odabran sledeći nakon prvog odabranog rezervnog pobednika i koji će dobiti poklon paket u slučaju da prvo odabrani pobednik i prvo odabrani rezervni pobednik budu diskvalifikovani kao pobednici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

Treći rezervni pobednik je učesnik koji je odabran sledeći nakon drugog odabranog rezervnog pobednika i koji će dobiti poklon paket u slučaju da prvoodabrani pobednik, prvo odabrani rezervni pobednik i drugo odabrani rezervni pobednik budu diskvalifikovani kao pobednici iz bilo kog razloga propisanog ovim pravilima.

V. NAČIN OBJAVLjIVANjA REZULTATA KONKURSA

Pobednici kreativnog konkursa biće objavljeni u roku od deset dana od dana odabira na internet stranici www.seemooore.rs

VI. OBAVEŠTAVANjE POBEDNIKA O REZULTATIMA KREATIVNOG KONKURSA

POSTUPAK OBAVEŠTENJA POBEDNIKA KREATIVNOG KONKURSA

Po završenom odabiru i utvrđivanju identiteta pobednika, priređivač kreativnog konkursa preuzima obavezu obaveštenja pobednika o odabiru.

Obaveza priređivača je da pobednika kontaktira putem mobilnog telefona ili e-maila u roku od 3 dana od dana odabira, te ga obavesti o odabiru.

Pobednici kreativnog konkursa su u obavezi da u roku od 3 radna dana od dana obaveštenja o odabiru, dostave priređivaču pisanu Izjavu o prihvatanju putovanja. Predmetna Izjava se može dostaviti preko pošte ili lično na adresu Hilandarska 14, 11000 Beograd ili preko adrese elektronske pošte: konkurs@seemooore.rs

U slučaju da pobednici kreativnog konkursa ne dostave Izjavu o prihvatanju putovanja u roku i na način propisan u prethodnom stavu, isti gubi pravo na putovanje, te se ista dodeljuje sledećem rezervnom pobedniku.

Poklon paketi će pobednicima biti uručeni najkasnije do 12.06.2018. godine na adresi koju će organizator naknadno dostaviti pobednicima. Pobednici konkursa su dužni da potpišu pristanak za prihvatanje poklon paketa, kao i da priređivaču dostave na uvid fiskalni račun sa isečkom/broj ugovora kao dokaz o kupovini i validnu putnu ispravu.

Pri preuzimanju poklon paketa pobednik odnosno osoba koju pobednik na to ovlasti specijalnim punomoćjem, potpisuju izjavu o preuzimanju poklon paketa čime prestaju sve dalje obaveze priređivača kreativnog konkursa prema pobedniku, a sve u skladu sa pozitivnim propisima.

Priređivač ne snosi troškove prevoza ili putovanja, niti bilo kakve druge eventualne troškove pobednika povezane s preuzimanjem poklon paketa. Priređivač, kao ni kompanija Huawei Technologies doo Beograd, ne odgovaraju za postupke i ponašanje pobednika konkursa tokom boravka u Moskvi i utakmice Srbija – Brazil.

Poklon paket pobednici ne mogu da prenesu na drugo lice, te shodno tome ako iz bilo kog razloga pobednik nije u mogućnosti da isti iskoristi onda će se poklon paket dodeliti sledećem rezervnom pobitniku.

Osvojen poklon paket pobednik kod priređivača ne može zameniti za novčanu protivrednost niti za bilo koji drugi poklon paket.

VII. NAČIN OBAVEŠTAVANjA UČESNIKA U KREATIVNOM KONKURSU O PRAVILIMA KONKURSA

Pravila konkursa biće objavljena na internet stranici www.seemooore.rs, na dan otpočinjanja kreativnog konkursa.

VIII. POSTUPAK U SLUČAJU OTKAZIVANjA KREATIVNOG KONKURSA

Priređivač ima pravo da, uz javno obaveštavanje, jednostrano otkaže kreativni konkurs u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile.

Ako nastane neka od gore navedenih okolnosti, dodeljivanje i distribucija poklon paketa će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom priređivača, te će priređivač javno objaviti razloge koji su doveli do prekida odabira pobednika konkursa i distribucije poklon paketa.

U slučaju otkazivanja ili prekida kreativnog konkursa neće se nadoknađivati troškovi ili eventualna šteta učesnicima u kreativnom konkursu, niti će se kreativni konkurs održati.

IX. ODGOVORNOST PRIREĐIVAČA PREMA UČESNICIMA U KREATIVNOM KONKURSU

Priređivač garantuje da će se, prilikom organizovanja kreativnog konkursa, u svemu pridržavati navedenih Pravila i zakonskih propisa.

Priređivač zadržava pravo da diskvalifikuje učesnike koji ne poštuju pravila.

Priređivač garantuje da će pobednicima dodeliti poklon pakete bliže opisane u Paragrafu III, te da iste ni u kom slučaju ne mogu biti zamenjene za novac.

X. SAGLASNOST

Učestovanjem u kreativnom konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da pobednik takođe pristaje:

 • da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni samo u marketinške svrhe priređivanja kreativnog konkursa isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno članovima 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012)
 • da se njegovo ime javno objavi u skladu sa pozitivnim propisima,
 • da se njegovi lični podaci: ime, prezime, slika i video materijal, mogu od strane priređivača koristiti na način da se objave u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, a isključivo u svrhe priređivanja ovog kreativnog konkursa i isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno članovima 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012)

Učesnici i pobednici u ovom kreativnom konkursu saglasni su da je sav gore pomenuti materijal vlasništvo priređivača, te se obavezuju da će se uzdržati od bilo kakvih postupaka prema priređivaču po osnovu prava korišćenja i/ili vlasništva navedenog materijala.

XI. ČLANOVI ŽIRIJA

Članovi žirija koji će birati deset pobedničkih, najkreativnijih poruka/slogana/stihova su:

 • Marija Kilibarda

 • Aleksandar Stojanović